Urheiluseuran johtaminen 2020

Pohjoismaisen mallin mukaisesti toimivaa urheiluseuraa ei voi typistää yksittäiseen rekisteröityyn yhdistykseen tai urheilujoukkueeseen, sillä se on paljon enemmän. Seura on hyvä ymmärtää tapana, jolla useammat sukupolvet on organisoitu toiminnallisesti yhteen – yhteisten tavoitteiden nimissä. Nykyaikaisen johtamisen haasteena ja tavoitteena on huomioida urheilutoiminnassa mukana olevien tahojen tarpeet ja toimintatavat ja jalostaa niistä yhteistä hyvinvointia ja hyötyä tuottava kokonaisuus.

Seuratoiminnan vuorovaikutussuhteet

Seura pitää sisällään lukuisia eri jäsen- ja sidosryhmiä eri elämäntilanteista ja ikäluokista, joilla jokaisella on tarpeita ja toiveita seuran toimintaan liittyen. Urheiluseura on osalle ura ja elämäntyö, osalle itsensä kehittämisen ja harrastamisen alusta, osalle merkityksellinen yhteisö ja osalle tapa kehittää alueellista vetovoimaa ja brändiä. Kaikki nämä osa-alueet ovat yhteiskunnallisesti merkittäviä ja seura pystyy menestymään kaikilla näillä osa-alueilla, mikäli eri sidosryhmät kokevat kuuluvansa yhteen ja olevansa mielekkäässä vuorovaikutuksessa.

Seuran piiriin kuuluvat:

 • Lapset ja nuoret
 • Pelaajat
 • Vanhemmat
 • Valmentajat
 • Toimihenkilöt
 • Työntekijät
 • Yhteistyökumppanit
 • Operatiivinen johto
 • Hallitus

Parhaimmillaan vuorovaikutuksessa ihminen kokee itse voivansa vaikuttaa, kokee osaavansa ja oppivansa, huomioi ja tulee huomioiduksi ja kokee olonsa turvalliseksi. Tällainen ilmapiiri luo hedelmällisen pohjan seuran kehittymiselle niin urheilusuoritusten, kuin oheistoiminnan saralla,

Tiedolla johtaminen paneutuu yhteenkuuluvuuteen

Tiedolla johtaminen tarkoittaa organisaation toiminnan ohjaamista mitattavissa olevaan dataan perustuen. Tämä ei tarkoita vain kovia numeroita talouslukuihin tai osallistujamääriin liittyen, vaan myös pehmeää tietoa jäsenten hyvinvoinnista, tarpeista ja suhteista. Tällaista tietoa on mahdollista kerryttää seuraamalla seuran jäsenistön keskinäistä viestintää, mittaamalla tasaisin väliajoin jäsenten hyvinvointia ja keräämällä palautetta toiminnasta.

Mielekkään yhteenkuuluvuuden kannalta on tärkeää tutkia seuraväen sisäistä motivaatiota ja psykologisen turvallisuuden tunteita, sekä kartoittaa seuran sisäisiä verkostoja. Ymmärrys kokonaisuudesta rakentuu, kun seura rakentaa tietopankin hyödyntämällä henkilöstölle suunnattuja yhteenkuuluvuuskyselyitä, toimintaan liittyviä tilastoja ja käytössä olevaa koulutusta ja tietotaitoa.

Urheiluseura oppimis- ja osaamisalustana

Tiedolla johtamisen tavoite on luoda entistä hedelmällisempi toimintastrategia seuralle, joka palvelee sekä seuran lähiyhteisöä, että suomalaista hyvinvointiyheiskuntaa.

Mahdollisuudet:

Seura

 • Merkittävyys ihmisille, yrityksille ja yhteiskunnalle
 • Kokonaisvaltainen tiedolla johtaminen ja kehittäminen

Valmentajat

 • Vuorovaikutustaitoon ja lajiosaamiseen perustuva valmentajapolku
 • Tiedolla kehittyminen, kehittäminen ja johtaminen
 • Vuorovaikutustaito
 • Valmentajapolun arvostus
 • Väylä työelämän valmentavan esimiehen rooliin
 • Oppilaitosyhteistyö

Pelaajat

 • Itsetuntemus ja itsensä johtamisen kehittyminen
 • Vuorovaikutustaidot
 • Ajatteleva joukkuepelaaja

Vanhemmat

 • Tehtävä ja vastuu
 • Mahdollisuudet
 • Verkostojen hyödyntäminen
 • Bisnes ja työ
 • Harrastukset
 • Koulutukset yms.
 • Mukana seuran toiminnassa vaikka lapsi ei enää pelaisikaan

Tiedolla johtamisen polku pitää sisällään oppimisvaiheen, jossa seurayhteisö määrittelee omaehtoisesti omat tavoitteensa, osaamisvaiheen, jossa seura alkaa rakentaa uutta toimintatapaa ja kartuttaa uutta omaamista tekemisen kautta, ja innovaatiovaiheen, jossa seura pystyy luomaan ratkaisuja uusilla tavoilla kerätyn osaamisen ansiosta.

1. Oppimisvaihe

Ensimmäinen vaihe pitää sisällään osallistuvan seuran oppimis-, osaamis- ja innovaatioalustan määrittelyt, joiden avulla tiedolla johtaminen on mahdollista organisoida läpinäkyvästi.
Oppimisvaiheen tuloksena seuralla on valmiudet ryhtyä itse keräämään, käsittelemään ja hyödyntämään seuraväen käyttäytymistä koskevaa tietoa.

2. Osaamisvaihe

Toisessa vaiheessa selvitetään koko seurayhteisön hyvinvointia ja yhteenkuuluvuutta on-line -sovelluksella (3-4 –kierrosta). Osallistuvan seuran kanssa yhdessä räätälöidään sellainen tulostaulu, joka seuralle parhaiten sopii. Toisen vaiheen tuloksena kullakin osallistuvalla seuralla on ryhmäytymisen seurannan tulostaulut ja työkalut valmiit käyttöön otettavaksi.

3. Innovaatiovaihe

Kolmannessa vaiheessa jalostetaan seurantaindikaattoreita sekä tuodaan lisää vaihtoehtoja aineistonkeruuseen. Kolmannen vaiheen tuloksena seuralla on sen itse jalostama ja juuri sille ominainen tapa tavoitteellisesti tuottaa ja kehittää yhteenkuuluvuutta ja hyvinvointia.

HedCoach for Sportsin missiona on auttaa suomalaisia seuroja sanoittamaan, mittaamaan ja osoittamaan läpinäkyvästi oma tapansa organisoida toimet, jolloin ne myös palvelevat lähiyhteisöjään yhteiskunnallisen vaikuttamisen ajantasaisina kanavina.

Työkaluja seuratoiminnan kehittämiseen

Seuran johtamisen ei tarvitse olla työlästä tai monimutkaista. Tutustu työkaluihin, joilla pääset alkuun organisaation hyvinvoinnin kehittämisessä.

Ratkaisuja seuroille tuottamassa

Juha Hedman (VTM, taloustiede)
HedCo Oy:n perustajajäsen ja hallituksen puheenjohtaja, tutkija

Juuso Nieminen
Team ja executive coach, ammattilaistason urheiluvalmentaja

Juuso Järvinen (insinööri YAMK)
Tietoliikenneinsinööri, ohjelmistokehitys, tietokannat

Lue lisää aiheesta

Nykyajan seuratoiminta on paljon muutakin kuin urheilua

Urheiluseuratoiminnan ydinosaamiseen kuuluu oman toiminnan yhteiskunnallisen ja yhteisöllisen merkityksen tunnistaminen ja sanoittaminen. Seuran yhteiskunnallinen merkitys näkyykin lahjomattomasti siinä, miten seura kulloinkin toimii ja miten toimet on organisoitu. Elämme digitaalista avoimen datan aikakautta, jossa menestyvällä seuralla ei ole varaa “pitää kynttilää vakan alla”.